Hình ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền Xoá
LG V30+  LG V30+ 7,300,000 7,300,000
Tổng cộng : 7,300,000 VNĐ